WPGI5 – sprawozdanie

5  Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy GeIMG_8472dologii Inżynierskiej w Polsce

W dniach 15-17 października 2014 r. w Lublinie odbyło się 5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce, zorganizowane przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy przy wsparciu Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska. W wydarzeniu wzięło udział ponad 150 geologów inżynierskich, geotechników, projektantów, wykonawców i inwestorów.

Wiodącym tematem spotkania były aspekty geologiczno-inżynierskie w procesie projektowania i realizacji inwestycji budowlanych. Nadrzędnym celem było wskazanie, jakie korzyści pod względem bezpieczeństwa, ekonomii i trwałości obiektów budowlanych, a w szczególności strategicznych obiektów infrastrukturalnych, można osiągnąć w procesie budowlanym dzięki odpowiedniemu rozpoznaniu geologiczno-inżynierskiemu. Sympozjum umożliwiło wymianę doświadczeń zdobytych podczas realizacji niedawno zakończonych projektów m.in. drogowych, kolejowych, energetycznych.

Patronat nad sympozjum objęli podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju Sławomir Brodziński, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. dr hab. Stanisław Michałowski oraz Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha.

Uroczystego otwarcia dokonał Zastępca Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB, Dyrektor ds. Państwowej Służby Geologicznej Andrzej Przybycin. Następnie gości przywitali Zastępca Dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska Mariola Jakoniak, Prorektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Ryszard Dębicki oraz prof. dr hab. inż. Stanisław Rybicki – Przewodniczący Komitetu Naukowego Sympozjum.

Jako pierwsze zostały wygłoszone dwa referaty zamawiane: „Geologia inżynierska: wyzwania i problemy”, autorstwa prof. dr hab. inż. Joanny Pinińskiej (Wydział Geologii UW) i dr Edyty Majer (PIG-PIB), oraz „Środowisko przyrodnicze Lublina”, autorstwa dr. hab. Radosława Dobrowolskiego, prof. nadzw. UMCS.

fot 08

Sekretarz PKGIŚ dr Edyta Majer (PIG-PIB) przedstawia problemy geologii inżynierskiej

Bogaty program sympozjum obejmował 4 sesje referatowe oraz sesję posterową. Podczas obrad wygłoszono 44 referaty, zaprezentowano liczne postery naukowe. Sesjom towarzyszyły stoiska promocyjne sponsorów, połączone z prezentacjami multimedialnymi. fot 10

Sesja referatowa w pierwszym dniu sympozjum

fot 47

Sesja posterowa

Pierwszy dzień obrad zakończył panel dyskusyjny Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska „Miejsce geologii inżynierskiej w procesie budowlanym”, prowadzony przez dr. hab. Marka Tarnawskiego – prezesa PKGIiŚ. fot 36

Prezes PKGIŚ dr hab. Marek Tarnawski prowadzi panel dyskusyjny Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska

W drugim dniu po sesjach referatowych odbył się panel dyskusyjny „Badania geologiczno-inżynierskie w planowaniu, projektowaniu i wykonawstwie obiektów budowlanych”, którego moderatorem była prof. dr hab. inż. Joanna Pinińska. Po dyskusji nastąpiła sesja podsumowująca i kończąca część referatową 5. Ogólnopolskiego Sympozjum WPGI.

Miłym zakończeniem sympozjum była wycieczka terenowa, która odbyła się trzeciego dnia. Podczas technicznej części wycieczki uczestnicy zwiedzili budowę Galerii Tarasy Zamkowe w Lublinie. Przewodnikami po obiekcie byli Kierownik Budowy Konrad Szopa z firmy Warbud S.A., Daniel Słowikowski oraz Grażyna Janik Dyrektor Przedsiębiorstwa Robót Geologiczno-Wiertniczych G. Janik, R. Kuś Spółka Jawna, którzy przedstawiając główne założenia budowy podkreślili istotny wpływ czynników geologicznych na decyzje związane z jej realizacją. Następnie, w części geologicznej wycieczki, udano się do urokliwego wąwozu lessowego „Korzeniowy Dół” koło Kazimierza Dolnego, gdzie dr Zbigniew Frankowski z PIG-PIB oraz dr Przemysław Mroczek z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie opowiedzieli o charakterystycznych dla regionu lubelskiego lessach – ich występowaniu i genezie oraz problemach geologiczno-inżynierskich, jakie stwarzają tego typu grunty, gdy chcemy je wykorzystać jako podłoże budowlane. IMG_8472d

Wycieczka na budowę Galerii Handlowej „Tarasy Zamkowe” w Lublinie

W sympozjum wzięło udział ponad 150 osób, w tym przedstawiciele wielu uczelni i instytutów naukowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstw geologicznych, projektowych i wykonawczych oraz inwestorów, m.in.: przedstawiciel marszałka Województwa Lubelskiego Joanna Policha, kierownik Oddziału Geologii Departamentu Rolnictwa i Środowiska oraz Paweł Zysk z Departamentu Technologii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Przyczyniło się ono do promocji Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska w środowisku geologów, geotechników, projektantów oraz ekspertów z branży budowlanej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w sympozjum. Główny cel sympozjum, jakim była wymiana wiedzy i rzeczowa dyskusja na linii geolodzy inżynierscy – projektanci – inwestorzy, został osiągnięty.

Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów sympozjum i instytucji, które objęły nad nim patronat medialny.

Sponsorzy:

  • sponsor generalny – Przedsiębiorstwo Geologiczno-Wiertnicze PAWLAK
  • sponsorzy oficjalni – Soft-Projekt, TITAN Polska, MENARD Polska, GEOTECH Rzeszów, Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych PRGW
  • partnerzy – BIOTECHNIKA PRIM, HGS, GEOMOR Technik, ESRI Polska, Zakład Narzędzi Wiertniczych i Geologicznych Waldemar Szkurłat

Patronat medialny:

  • Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
  • Inżynieria Morska i Geotechnika

Zapraszamy na 6 Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce, które odbędzie się za 3 lata.

Artykuły, referaty oraz zdjęcia z sympozjum dostępne są na stronie http://konferencje.pgi.gov.pl/pl/wpgi-materialy.html

 

Tekst: Edyta Majer, Monika Madej i Grzegorz Ryżyński

Zdjęcia: Marta Szlasa