Statut

STATUT POLSKIEGO KOMITETU GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ I ŚRODOWISKA

Tekst jednolity z dnia 26 września 2018 r.

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II CELE KOMITETU I SPOSOBY ICH REALIZACJI

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE KOMITETU

ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA KOMITETU

ROZDZIAŁ V ORGANY KOMITETU

A. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

B. ZARZĄD GŁÓWNY

C. KOMISJA REWIZYJNA

D. SĄD KOLEŻEŃSKI

ROZDZIAŁ VI JEDNOSTKI TERENOWE

ROZDZIAŁ VII MAJĄTEK KOMITETU

ROZDZIAŁ VIII ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA KOMITETU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Polski Komitet Geologii Inżynierskiej i Środowiska, w skrócie PKGIiŚ, zwane dalej jest Komitetem.

§ 2

 1. Terenem działalności PKGIiŚ jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedziba PKGIiŚ znajduje się w Warszawie.

§ 3

PKGIiŚ jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

PKGIiŚ może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 5

PKGIiŚ jest stowarzyszeniem o charakterze naukowo-zawodowym reprezentującym specjalistów z zakresu geologii inżynierskiej lub ochrony środowiska.

§ 6

PKGIiŚ opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. PKGIiŚ może zatrudniać pracowników dla realizacji celów statutowych i organizacyjnych.

§ 7

Nazwa, identyfikacja graficzna oraz symbole Komitetu korzystają z ochrony prawnej.

§ 8

 1. PKGIiŚ może używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Polski Komitet Geologii Inżynierskiej i Środowiska” i znakiem PKGIiŚ w środku.
 2. Znakiem graficznym PKGIiŚ jest piktogram okrągły zawierający przekrój przez skarpę osuwiska z pochylonym drzewem wraz z zaznaczoną płaszczyzną poślizgu oraz schematycznym odwiertem i napisem w otoku „Polski Komitet Geologii Inżynierskiej i Środowiska – PKGIiŚ”.
 3. Władze i jednostki organizacyjne PKGIiŚ mogą używać pieczęci podłużnych.
 4. PKGIiŚ może posiadać odznaki: członkowską i okolicznościową.
 5. PKGIiŚ może posługiwać się nazwą w języku angielskim „Polish Committee of Engineering Geology and Environment” w skrócie PCEGE.

Rozdział II

Cele Komitetu i sposoby ich realizacji

§ 9

Celem PKGIiŚ jest:

 • a) troska o rozwój geologii inżynierskiej, ochronę i kształtowanie środowiska oraz współdziałanie z pokrewnymi organizacjami i instytucjami,
 • b) propagowanie rozwoju technologii ochrony środowiska w Polsce,
 • c) kreowanie i stymulowanie prac naukowo-badawczych, w tym o charakterze interdyscyplinarnym,
 • d) kształtowanie i ochranianie pozycji zawodowej geologów inżynierskich i osób zajmujących się ochroną środowiska,
 • e) udział w opracowywaniu i opiniowaniu projektów aktów legislacyjnych i przepisów w zakresie geologii inżynierskiej, ochrony środowiska oraz dziedzin związanych,
 • f) doskonalenie kwalifikacji geologów inżynierskich i specjalistów zajmujących się ochroną środowiska,
 • g) reprezentacja polskiej geologii inżynierskiej oraz branży środowiskowej na forum pokrewnych naukowych i zawodowych organizacji za granicą.

§ 10

 • a) merytoryczne i organizacyjne zaangażowanie swoich członków w pracach Komitetu,
 • b) zgłaszanie projektów prac naukowo-badawczych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
 • c) opracowywanie projektów, opinii lub ekspertyz dotyczących aktów legislacyjnych, norm, instrukcji, procedur oraz uprawnień zawodowych dotyczących geologii inżynierskiej, ochrony środowiska oraz dziedzin związanych,
 • d) wykonywanie badań i ekspertyz, analiz i studiów wykonalności, wydawanie rekomendacji i referencji, rzeczoznawstwo, doradztwo
 • e) wdrażanie praktycznych zastosowań geologii inżynierskiej oraz programów ochrony i kształtowania środowiska,
 • f) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie badań i konsultacji naukowych oraz praktycznych wdrożeń,
 • g) organizowanie zjazdów polskich geologów inżynierskich i specjalistów ochrony środowiska w celach naukowych, statutowych i organizacyjnych,
 • h) organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów, seminariów i wycieczek naukowych, kursów, szkoleń, i innych przedsięwzięć,
 • i) organizowanie odczytów, prezentacji eksperymentalnych i terenowych oraz innych form szerzenia wiedzy geologiczno-inżynierskiej i ochrony środowiska dla członków i sympatyków PKGIiŚ,
 • j) wydawanie publikacji naukowych, zawodowych i popularyzatorskich, w tym własnego periodyku, prowadzenie i utrzymywanie własnej strony w internecie oraz profili w portalach społecznościowych,
 • k) rozwijanie oraz wykorzystywanie krajowej i międzynarodowej informacji naukowej z dziedziny geologii inżynierskiej i ochrony środowiska oraz nauk pokrewnych, informowanie o nowoczesnej aparaturze naukowo-badawczej,
 • l) zakładanie fundacji o charakterze naukowym, stymulujących rozwój kadry naukowej i zawodowej oraz ośrodków naukowo-badawczych i aplikacyjnych,
 • m) prowadzenie konkursów na najlepsze prace doktorskie i magisterskie w zakresie geologii inżynierskiej i ochrony środowiska,
 • n) pogłębianie naukowych, kulturalnych i koleżeńskich więzi pomiędzy członkami PKGIiŚ,
 • o) utrzymywanie kontaktów i współpracy z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami naukowo – zawodowymi, których profil obejmuje zagadnienia geologii inżynierskiej, ochrony środowiska i dyscyplin pokrewnych w tym szczególnie z Polskim Komitetem Geotechniki,
 • p) współpraca z Międzynarodową Asocjacją Geologii Inżynierskiej i Środowiska – The International Association for Engineering Geology and the Environment (IAEG) oraz wsparcie organizacyjne prac i inicjatyw polskiej grupy IAEG,
 • q) propagowanie celów Komitetu na forum krajowym i międzynarodowym.

§ 11

 1. PKGIiŚ ma prawo nadawania dyplomów, nagród, medali oraz odznak honorowych i okazjonalnych.
 2. Nadawanie tych wyróżnień odbywa się na podstawie odrębnych regulaminów, których uchwalanie należy do kompetencji Zarządu Głównego.

§ 12

Na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa PKGIiŚ może wydawać świadectwa o kwalifikacjach zawodowych do wykonywania projektów badań, dokumentacji, ocen, raportów, ekspertyz i opinii w dziedzinie geologii inżynierskiej, ochrony środowiska, oraz dziedzin związanych.

§ 13

 1. Komitet może prowadzić działalność gospodarczą, związaną z celami PKGIiŚ, określonymi w niniejszym statucie, a szczególności w zakresie (w nawiązaniu do grup wyróżnionych w Polskiej Klasyfikacji Działalności wg Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 roku z uwzględnieniem późniejszych zmian wg. Dz. U. 2007 nr 251 poz. 1885):
 • a) Prace naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
 • b) Prace naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 • c) Pozostałe badania i analizy techniczne,
 • d) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 • e) Działalność organizacji profesjonalnych,
 • f) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • g) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
 • h) Wydawanie książek,
 • i) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 • j) Działalność związana z oprogramowaniem,
 • k) Przetwarzanie danych; zarządzenie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 • l) Działalność związana z tłumaczeniami,
 • m) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • n) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
 • o) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • p) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
 1. Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych PKGIiŚ.

Rozdział III

Członkowie Komitetu

§ 14

 1. Członkami PKGIiŚ mogą być osoby fizyczne i prawne, a także instytucje i organizacje nieposiadające osobowości prawnej.
 2. PKGIiŚ zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 15

 1. Członkiem zwyczajnym PKGIiŚ może zostać obywatel Polski, zajmujący się profesjonalnie geologią inżynierską, ochroną lub inżynierią środowiska, akceptujący cele i program PKGIiŚ i deklarujący aktywne uczestnictwo w ich realizacji. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie wniosku o członkowstwo. Wniosek o członkostwo w Komitecie powinien zawierać pisemną deklarację kandydata oraz potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej ustalonej przez Zarząd Główny.
 2. Członek zwyczajny PKGIiŚ ma prawo:
  a) wybierać i być wybieranym do władz PKGIiŚ,
  b) uczestniczyć w pracach PKGIiŚ,
  c) działać w Komisjach merytorycznych, zespołach naukowo-badawczych i grupach roboczych,
  d) korzystać z porad i pomocy w sprawach objętych statutem i programem działalności PKGIiŚ,
  e) zgłaszać wnioski i propozycje dotyczące działalności PKGIiŚ,
  f) otrzymywać informacje o kierunkach działalności PKGIiŚ,
  g) posługiwać się symbolami przynależności do PKGIiŚ.
 3. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  a) dążyć do realizacji celów PKGIiŚ i propagować je,
  b) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz PKGIiŚ,
  c) wpłacić wpisowe i płacić regularnie składki członkowskie.
 4. Członkiem zwyczajnym PKGIiŚ może również zostać obywatel obcego państwa, akceptujący cele i program PKGIiŚ i chcący aktywnie uczestniczyć w ich realizacji, po złożeniu pisemnej deklaracji i opłaceniu wpisowego w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny.
 5. Członkowie zwyczajni, będącymi obywatelami obcych państw, mają te same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni, będący obywatelami polskimi, z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§ 16

 1. Członkiem wspierającym PKGIiŚ może zostać osoba prawna lub fizyczna, jak też instytucja bądź organizacja nieposiadająca osobowości prawnej, która uznaje cele PKGIiŚ, chce je wspomagać organizacyjnie lub finansowo i opłaca składkę w minimalnej wysokości przynajmniej dwukrotnej składki rocznej członka zwyczajnego.
 2. Członkowie wspierający są przyjmowani przez Zarząd Główny.
 3. Członek wspierający PKGIiŚ ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach władz PKGIiŚ za pośrednictwem swego przedstawiciela, któremu przysługuje głos doradczy.
 4. Członek wspierający obowiązany jest do wpłaty wpisowego, składek członkowskich i terminowego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz PKGIiŚ.
 5. Członek wspierający ma prawa członka zwyczajnego poza czynnym i biernym prawem wyborczym.

§ 17

 1. Członkiem honorowym PKGIiŚ może zostać osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju geologii inżynierskiej lub ochrony środowiska.
 2. Godność członka honorowego PKGIiŚ jest nadawana przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego, w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów.
 3. Członek honorowy PKGIiŚ posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego poza biernym prawem wyborczym, a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 18

 1. Członkostwo w PKGIiŚ ustaje wskutek:
  a) likwidacji PKGIiŚ,
  b) pisemnie zgłoszonego wystąpienia z PKGIiŚ,
  c) skreślenia przez Zarząd Główny z ewidencji członków z powodu nieuiszczenia składki członkowskiej bądź zadeklarowanych świadczeń przez okres dłuższy niż 24 miesiące,
  d) skreślenia przez Zarząd Główny z ewidencji członków z powodu naruszenia statutu lub działalności na szkodę PKGIiŚ na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
  e) skreślenia przez Zarząd Główny z ewidencji członków z powodu likwidacji, zmiany profilu działalności lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego lub śmierci członka zwyczajnego lub honorowego.
 2. Od uchwały Zarządu Głównego o skreśleniu z ewidencji członków PKGIiŚ przysługuje prawo odwołania się w terminie jednego miesiąca do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu Głównego.
 3. Członek skreślony z ewidencji członków PKGIiŚ na skutek zalegania z opłacaniem składek członkowskich może być ponownie przyjęty z zachowaniem ciągłości stażu, po uregulowaniu zaległości finansowych.

Rozdział IV

Organizacja Komitetu

§ 19

Organami PKGIiŚ są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Główny,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 20

Władzami PKGIiŚ są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Główny.

§ 21

 1. Cele PKGIiŚ mogą być także realizowane przez Komisje merytoryczne lub inne jednostki organizacyjne.
 2. Zarząd Główny ustala zakres działalności komisji merytorycznych i innych jednostek organizacyjnych oraz ich uprawnienia.
 3. Pracami Komisji merytorycznej kieruje jej Przewodniczący.

§ 22

 1. Uchwały organów Komitetu zapadają – poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym statucie – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu organów kolegialnych, o których mowa w § 19 pkt 2, 3, 4. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków są ważne bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem § 22 pkt 4 oraz uchwał odnoszących się do kwestii zmian statutu i likwidacji PKGIiŚ, które podejmowane mogą być przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków.
 3. Kadencja organów PKGIiŚ trwa 3 lata. Członkowie organów pełnią swe funkcje honorowo. Tej samej funkcji nie można pełnić dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
 4. Skład osobowy organów PKGIiŚ wybierany jest w głosowaniu tajnym i działa do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz organu. W pierwszym terminie dopuszcza się głosowanie elektroniczne spełniające warunki skutecznego powiadomienia o terminie i sposobie głosowania, poufności i jednokrotności oddania głosu, dokumentacji wyników głosowania, przy liczbie nadesłanych głosów równej co najmniej połowie członków uprawnionych do głosowania.
 5. W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego, do organów tych wchodzą te osoby, które w odpowiednich wyborach uzyskały największą liczbę głosów. W przypadku przekroczenia połowy statutowego składu tych władz przez osoby dokooptowane, Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
 6. Zarząd Główny PKGIiŚ może powołać Komitet Redakcyjny periodyku i innych publikacji.

§ 23

Zarząd Główny może powołać Komitet Redakcyjny wydawnictw PKGIiŚ, w skład którego wchodzą: przewodniczący, redaktor naukowy, sekretarz oraz członkowie krajowi i zagraniczni.

Rozdział V

Organy Komitetu

A. Walne Zebranie Członków

§ 24

Najwyższą władzą PKGIiŚ jest Walne Zebranie Członków, które może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

§ 25

Do właściwości Walnego Zebrania Członków należy:

 • a) ustalanie programów i głównych kierunków działalności statutowej, merytorycznej i finansowej PKGIiŚ,
 • b) uchwalanie statutu i jego zmian,
 • c) decydowanie o likwidacji PKGIiŚ, jak też o przeznaczeniu jego majątku,
 • d) powoływanie i rozwiązywanie Komisji merytorycznych,
 • e) podejmowanie w drodze uchwały decyzji o wyborze: prezesa Zarządu Głównego, członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
 • f) ocena działalności Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie i zatwierdzania sprawozdania z ich działalności,
 • g) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • h) uchwalanie regulaminów określających formy działalności organów PKGIiŚ,
 • i) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń i decyzji organów PKGIiŚ,
 • j) podejmowanie uchwał w sprawie nadawania członkostwa honorowego PKGIiŚ oraz Medalu PKGIiŚ,
 • k) określanie wysokości rocznych składek członkowskich i wpisowego,
 • l) podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach włączonych do porządku obrad.

§ 26

 1. Walne Zebranie Członków w trybie zwyczajnym zwołuje Zarząd Główny co najmniej raz na trzy lata z upływem kadencji władz PKGIiŚ, zawiadamiając członków PKGIiŚ z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem o terminie, miejscu i porządku obrad.
 2. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą:a) z głosem stanowiącym:
  • członkowie zwyczajni,
  • członkowie honorowi,

b) z głosem doradczym:

 • przedstawiciele członków wspierających,
 • zaproszeni goście.
 • Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu Głównego, a pod jego nieobecność najstarszy członek zwyczajny. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący wybrany spośród jego uczestników.
 • Członkowie PKGIiŚ mogą udzielić pisemnego pełnomocnictwa innej osobie niebędącej członkiem organów PKGIiŚ do reprezentowania ich na Walnym Zebraniu Członków w zakresie określonym w pełnomocnictwie.
 • Zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, a także o terminie i sposobie przeprowadzenia głosowania elektronicznego wysyła Zarząd Główny pocztą elektroniczną lub listem poleconym na adres wskazany w deklaracji o przystąpieniu z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

§ 27

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy, jak też na żądanie Komisji Rewizyjnej, co najmniej połowy Komisji merytorycznych, względnie 1/3 ogółu członków PKGIiŚ.
 2. Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków ustala wnioskodawca, z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Obrady dotyczą tylko spraw, dla których zostało zwołane Zebranie.

B. Zarząd Główny

§ 28

Zarząd Główny jest najwyższą władzą PKGIiŚ w okresie między Walnymi Zebraniami Członków

§ 29

 1. Zarząd Główny kieruje działalnością Komitetu i realizuje cele PKGIiŚ zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje PKGIiŚ na zewnątrz i działa w jego imieniu.
 2. Do kompetencji Zarządu Głównego należą w szczególności:
  a) wwytyczanie szczegółowych kierunków działalności PKGIiŚ i realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
  b) uchwalanie okresowych programów pracy PKGIiŚ,
  c) uchwalanie budżetu PKGIiŚ i zatwierdzanie sprawozdań finansowych na Walne Zebranie Członków
  d) wnioskowanie o powoływanie i rozwiązywanie Komisji merytorycznych i określanie zakresu ich działalności,
  e) koordynowanie prac Komisji merytorycznych oraz nadzorowanie ich działalności,
  f) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz prowadzenie ewidencji członków i składek członkowskich,
  g) występowanie z wnioskiem w sprawie godności członkostwa honorowego i nadania Medalu PKGIiŚ,
  h) podejmowanie uchwał o przystąpieniu PKGIiŚ do organizacji krajowych i międzynarodowych,
  i) opracowywanie ramowych regulaminów działalności Komisji merytorycznych, redakcji periodyku oraz innych regulaminów wewnętrznych regulujących działalność PKGIiŚ, o ile nie leżą one w kompetencji Walnego Zebrania Członków albo innego organu statutowego,
  j) zarządzanie majątkiem i funduszami PKGIiŚ,
  k) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  l) organizowanie i sprawowanie nadzoru nad statutową działalnością gospodarczą i wydawniczą,
  m) zakładanie fundacji naukowych,
  n) nadawanie wyróżnień PKGIiŚ,
  o) skreślanie z ewidencji członków PKGIiŚ,
  p) sprawowanie nadzoru nad Oddziałami terenowymi Komitetu.

§ 30

 1. Zarząd Główny składa się z pięciu członków stałych, w tym: Prezesa, jego dwóch zastępców, sekretarza i skarbnika.
 2. Działalnością Zarządu Głównego kieruje Prezes, a pod jego nieobecność, z jego upoważnienia, jeden z wyznaczonych zastępców. W przypadku braku Prezesa działalnością Zarządu Głównego kieruje najstarszy z jego zastępców.
 3. Prezes zwołuje zebrania Zarządu co najmniej raz na pół roku. Prezes zobowiązany jest zwołać zebranie Zarządu na żądanie 1/3 jego członków. W zebraniu mają prawo brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący komisji merytorycznych, Przewodniczący oddziałów terenowych, przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni członkowie zwyczajni i honorowi.
 4. Zebrania Zarządu mogą odbywać się w trybie obiegowym lub za pośrednictwem elektronicznych urządzeń służących do telekonferencji umożliwiających identyfikację rozmówcy.
 5. Sekretarz Zarządu Głównego prowadzi dokumentację działalności PKGIiŚ oraz czuwa nad zgodnością tej działalności ze statutem.
 6. Skarbnik Zarządu Głównego prowadzi dokumentację majątkową PKGIiŚ oraz ewidencję członków.
 7. Zarząd Główny przekazuje raz w roku sprawozdanie z działalności do Komisji Rewizyjnej.

C. Komisja Rewizyjna

§ 31

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym PKGIiŚ.

§ 32

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrolowanie całokształtu działalności PKGIiŚ, ze szczególnym uwzględnieniem działalności merytorycznej, majątkowej i gospodarczej z punktu widzenia celowości i rzetelności,
  b) składanie sprawozdań i wniosków na Walnym Zebraniu Członków,
  c) wnioskowanie o przyjęciu sprawozdań Zarządu Głównego oraz o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,
  d) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami i uwagami pokontrolnymi i żądanie ewentualnych wyjaśnień.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym z Przewodniczącego. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji w organach PKGIiŚ.
 3. Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej raz na 3 lata.
 4. Przewodniczący Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego oraz w obradach wszystkich organów merytorycznych PKGIiŚ z głosem doradczym.

D. Sąd Koleżeński

§ 33

 1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw o naruszenie przez członków statutu.
 2. Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:
  a) upomnienie,
  b) orzeczenie o wykluczeniu z PKGIiŚ.
 3. Od postanowień Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

§ 34

 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech osób. Jego pracami kieruje Przewodniczący.
 2. Tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzony i uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział VI

Jednostki terenowe

§ 35

W ramach swej struktury PKGiŚ może tworzyć jednostki terenowe, będące oddziałami terenowymi PKGiŚ, które nie posiadają osobowości prawnej.

§ 36

Powoływanie i likwidacja terenowych oddziałów wraz z ustaleniem siedziby i terenu ich działania należy do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

§ 37

Władzami terenowych oddziałów są:

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
 2. Zarząd – składający się z Przewodniczącego i dwóch członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału na mocy uchwał podejmowanych według zasad określonych w § 22.

§ 38

Przewodniczący oddziału terenowego koordynuje pracę oddziału, jest odpowiedzialny za jego funkcjonowanie oraz kontakty pomiędzy oddziałem i jego członkami a Zarządem Głównym.

§ 39

Przewodniczący oddziału terenowego może uczestniczyć w zebraniach Zarządu Głównego, zaś raz w roku zobowiązany jest do przedstawienia Zarządowi pisemnego sprawozdania z działalności oddziału.

Rozdział VII

Majątek PKGIiŚ

§ 40

Majątek PKGIiŚ stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 41

Majątek PKGIiŚ powstaje:

 • a) z wpisowego, składek członkowskich oraz należności członków wspierających,
 • b) z darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych,
 • c) z wpływów z działalności statutowej,
 • d) z wpływów z nieruchomości i ruchomości, będących własnością PKGIiŚ,
 • e) z wpływów z działalności gospodarczej,
 • f) z wpływów z wydawnictw i konferencji o charakterze ogólno-stowarzyszeniowym,
 • g) z dotacji i subwencji państwowych i społecznych,
 • h) ze zbiórek publicznych.

§ 42

 1. Środkami majątkowymi PKGIiŚ dysponuje Zarząd Główny.
 2. Do reprezentowania PKGIiŚ w sprawach dotyczących jego majątku, w tym do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, składania oświadczeń woli PKGIiŚ oraz podpisywania pism w sprawach finansowych, rachunków i czeków upoważniony jest Prezes Zarządu Głównego działający łącznie z drugim członkiem Zarządu Głównego.

Rozdział VIII

Zmiana statutu i likwidacja Komitetu

§ 43

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 składu statutowego.

§ 44

 1. Uchwałę o likwidacji PKGIiŚ podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu statutowego.
 2. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji PKGIiŚ, Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną PKGIiŚ, uchwalając regulamin jej działania oraz decyduje o przeznaczeniu majątku PKGIiŚ.