Walne Zebranie Członków Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska informuję, że Walne Zebranie Członków PKGIiŚ odbędzie się w środę 14 czerwca 2023 roku o godzinie 11:00 w gmachu Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93.

Zapraszamy wszystkich członków Komitetu i prosimy o niezawodne przybycie.

Zgodnie ze statutem PKGIiŚ: Członkowie PKGIiŚ mogą udzielić pisemnego pełnomocnictwa innej osobie niebędącej członkiem organów PKGIiŚ do reprezentowania ich na Walnym Zebraniu Członków w zakresie określonym w pełnomocnictwie.

W ramach zebrania, oprócz czynności statutowych, przewidziane są także dwa ciekawe referaty.

Porządek obrad:

godzina 11:00

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków – Prezes PKGIiŚ dr hab. Piotr Zawrzykraj
 2. Sesja referatowa

referat nr 1: „Sondowania dynamiczne w świetle Eurokodu 7” – dr hab. Piotr Zawrzykraj, UW

referat nr 2: „Odwzorowanie regionalnej budowy geologicznej na modelach geoelektrycznych. Problemy z korelacją i interpretacją wyników badań geoelektrycznych dla wybranych typów budowy geologicznej” – mgr inż. Grzegorz Pacanowski, PIG-PIB

około godziny 12:15

 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków
 2. Sprawozdanie z działalności PKGIiŚ w kadencji 2020-2023 – Prezes PKGIiŚ dr hab. Piotr Zawrzykraj, skarbnik PKGIiŚ dr inż. Emilia Wójcik
 3. Protokół Komisji Rewizyjnej – przewodniczący mgr Krzysztof Cabalski
 4. Protokół Sądu Koleżeńskiego – przewodnicząca prof. dr hab. inż. Joanna Pinińska
 5. Dyskusja i głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Głównemu PKGIiŚ
 6. Wybór Komisji: Wnioskowej i Skrutacyjnej
 7. Wybory władz Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska:

        – wybór Prezesa Zarządu Głównego

        – wybór dwóch zastępców Prezesa

        – wybór pozostałych członków Zarządu Głównego

        – wybór członków Komisji Rewizyjnej

        – wybór członków Sądu Koleżeńskiego

 1. Wybór delegatów PKGIiŚ na Walne Zebranie Delegatów Polskiego Komitetu Geotechniki
 2. Głosowanie w sprawie nadania godności Członka Honorowego szczególnie zasłużonym dla rozwoju geologii inżynierskiej: dr hab. Marek Tarnawski oraz dr hab. inż. Henryk Woźniak, prof. AGH
 3. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Władz PKGIiŚ oraz nadania godności członków honorowych
 4. Dyskusja na temat kierunków działalności Komitetu
 5. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków PKGIiŚ