Walne Zebranie Członków Oddziału terenowego w Krakowie

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Oddziału terenowego w Krakowie, które odbędzie się 15 grudnia (tj. czwartek) br. o godzinie 15:20 w sali konferencyjnej „Kotłownia” na Politechnice Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie, czyli tuż po Semianrium Naukowo-Technicznym „Praktyczne aspekty projektowania i monitorowania geotechnicznego i hydrotechnicznego”.

Jest to spotkanie wyborcze mające na celu wyłonienie składu Zarządu Oddziału terenowego w Krakowie w kadencji 2023-2026

Porządek obrad:
1.      Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego zebrania.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału terenowego w Krakowie PKGIiŚ w okresie od września 2019 r. do grudnia 2022 r.
4.      Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
5.      Wybory władz Oddziału w kadencji 2023-2026.
6.      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru władz Oddziału.
7.      Wolne wnioski.
8.      Zamknięcie zebrania.

Z poważaniem,

dr inż. Jacek Stanisz
Przewodniczący

Oddziału terenowego w Krakowie