Udział w konsultacjach społecznych

W związku z prowadzeniem przez Rządowe Centrum Legislacji procesu legislacyjnego dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw przedstawiciel Zarządu PKGIiŚ złożył uwagi do projektu ustawy w ramach konsultacji społecznych. Uwagi dotyczyły m.in. problemu odszkodowań na terenach osuwiskowych wyznaczanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Informujemy, że zgłoszone uwagi w tym zakresie zostały uwzględnione w projekcie ustawy.

Jednocześnie informujemy, że rządowy proces legislacyjny można monitorować na stronie:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271105

Zarząd PKGIiŚ zachęca do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych prowadzonych przez RCL.