II Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych 7-8 kwietnia 2016 r., Warszawa

W dniach 7-8 kwietnia br. w Warszawie po raz drugi odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych (GeoSym2016). Sympozjum zostało zorganizowane przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w ramach obchodów Jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego.

Patronat honorowy nad GeoSym2016 objęli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. prof. UW Marcin Pałys, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Prezes Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska dr hab. inż. Marek Tarnawski. Patronat medialny sprawowali: Przegląd Geologiczny; Studia Quaternaria; Inżynieria i Budownictwo; Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne; Geoinżynieria, drogi, mosty, tunele; Annals of Warsaw University of Life Sciences -SGGW Land Reclamation oraz Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska.

W organizację tegorocznego Sympozjum aktywnie włączyli się sponsorzy, którym należą się gorące podziękowania. Sponsorem platynowym GeoSymp2016  były firmy ELHYS, MTS, złotym firma SOLETANCHE POLSKA, srebrnym firma ESRI POLSKA, MENARD, a brązowym firma SOLDATA. Tegorocznym partnerem Sympozjum był Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT). GeoSym2016 było miejscem spotkania środowiska biznesu ze środowiskiem nauki będącego wspaniałą okazją do zaprezentowania praktycznego wykorzystania wyników pracy naukowej. Wymagania współczesnego rynku obligują do podejmowania wspólnych działań przez uczelnie wyższe, jednostki naukowo-badawcze z podmiotami gospodarczymi. Nie dziwi zatem, choć bardzo cieszy, że około 30% uczestników to przedstawiciele małych i dużych przedsiębiorstw.

Współczesna nauka coraz częściej wymusza na nas prowadzenie badań z zastosowaniem szerokiego spektrum metod, wymagających merytorycznego wsparcia przedstawicieli różnych dziedzin nauki. Sympozjum zostało zorganizowane w odpowiedzi na coraz większą potrzebę „geointerdyscyplinarności”, czyli wymiany doświadczeń, poglądów oraz potrzeby współpracy w różnorodnych dziedzinach określanych wspólnym mianem nauk o Ziemi.

Sympozjum ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat nowoczesnych metod badawczych stosowanych na styku dziedzin związanych z naukami o Ziemi, dyskusja nad trudnościami napotykanymi podczas prowadzenia prac badawczych, takich jak pomiary terenowe, testy laboratoryjne, przetwarzanie oraz interpretacja danych, a także popularyzacja wyników badań naukowych prowadzonych przez uczestników. Podczas tegorocznej edycji referaty oraz postery prezentowane były w 7 blokach tematycznych:

−       Metody geofizyczne w badaniach przypowierzchniowych warstw ośrodka geologicznego,

−       Badania nieinwazyjne,

−       Badania nieinwazyjne w geologii,

−       Modelowanie procesów geologicznych i środowiskowych,

−       Badania laboratoryjne gruntów mineralnych i organicznych,

−       Przestrzenna zmienność parametrów geotechnicznych i warunków geologiczno-inżynierskich,

−       Modelowanie zachowania się ośrodka gruntowego i skalnego w złożonych warunkach naprężenia.

W tegorocznym Sympozjum wzięło udział 118 osób z 37 różnych jednostek (co przedstawiono na wykresie), w tym m.in. przedstawiciele: 12 uczelni wyższych, 4 jednostek naukowo-badawczych oraz 20 firm. Z tego stoiska swoich przedstawicieli prezentowało 5 firm i 3 czasopisma.

uczestnicy geosym

W kwietniowym numerze Przeglądu Geologicznego opublikowanych zostało 6 nadesłanych artykułów. Ich zakres tematyczny jest bardzo szeroki. Od prac przedstawiających różne aspekty wykorzystania metody tomografii elektrooporowej, przez artykuły związane z tematyką modelowania zachowania się ośrodka gruntowego w złożonych warunkach naprężenia oraz wytrzymałością ośrodka skalnego, do pracy określającej uwarunkowania geośrodowiskowo-geoarcheologiczne. Pozostałe referaty prezentowane podczas GeoSymp2016 zostaną opublikowane w najbliższych miesiącach w Studia Quaternaria, Annals of Warsaw University of Life Sciences -SGGW Land Reclamation, Przeglądzie Naukowym Inżynierii i Kształtowania Środowiska oraz w Przeglądziw Geologicznym.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji Drugiego Ogólnopolskiego Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych (GeoSym2016), jak również uczestnikom za prezentacje interesujących zagadnień, z których streszczeniami można zapoznać się pod adresem: http://www.geo.uw.edu.pl/publikacje.

Sebastian Kowalczyk & Alicja Bobrowska & Danuta Klimkiewicz

(w imieniu Komitetu Organizacyjnego GeoSym2016)